Satish Kumar Sharma
State Director - Uttar Pradesh
National Crime Investigation Bureau

Jai Dev
State Director - Himanchal Pradesh
National Crime Investigation Bureau

Nazir Ahmad Ahanger
State Director - Jammu & Kashmir
National Crime Investigation Bureau

Mr. Hemchandra Pandey
State Director - West Bengal
National Crime Investigation Bureau

Sujat Khan
State Director - Maharashtra
National Crime Investigation Bureau

Deepam Banerjee
State Director - Jharkhand
National Crime Investigation Bureau

Mr. Nitesh Kumar Singh
State Director - Jharkhand
National Crime Investigation Bureau

Narendra Bhardwaj
State Director - Delhi
National Crime Investigation Bureau

Suraj Verma
State Director - Chandigarh
National Crime Investigation Bureau

Jyoti Rani Nayak
State Director - Odisha
National Crime Investigation Bureau

Mr. Sunil Yadav
State Director - Chhattisgarh
National Crime Investigation Bureau

Ankit Sharma
State Director - Rajasthan
National Crime Investigation Bureau

Ms. Sefali Singh
State Director - Haryana
National Crime Investigation Bureau

Hemal Shah
State Director - Gujarat
National Crime Investigation Bureau

NS Nagaraj
State Director - Karnataka
National Crime Investigation Bureau

Mr. Sathi Veer Reddy
State Director - Andhra Pradesh
National Crime Investigation Bureau

Pooran Chander Pandey
State Director - Uttarakhand
National Crime Investigation Bureau

Ram Avtar Nihore
State Director - Madhya Pradesh
National Crime Investigation Bureau

Mitlapati Ravi Teja
State Director - Telangana
National Crime Investigation Bureau

Mr. A. Ramachandra
State Director - Tamilnadu
National Crime Investigation Bureau